Listado de los Picks Flexibles de LoL en la Actualidad

Ordenados de más fuerte a más débil.

Actualmente en Meta Juego

Viego
Lee s...
Gwen
Sylas
Akali
Shaco
Morga...
Diana
Yone
Rumbl... 10º
Vladi... 11º
Ireli... 12º
Volib... 13º
Ekko 14º
Lucia... 15º
Xerat... 16º
Lux 17º
Sett 18º

Todos los picks flexibles actuales (sin importar el meta)

Viego
Lee s...
Gwen
Sylas
Akali
Shaco
Morga...
Diana
Yone
Senna 10º
Rumbl... 11º
Vladi... 12º
Ireli... 13º
Dr mu... 14º
Yasuo 15º
Volib... 16º
Ekko 17º
Lucia... 18º
Malph... 19º
Renek... 20º
Noctu... 21º
Xerat... 22º
Lux 23º
Renga... 24º
Karth... 25º
Galio 26º
Sett 27º
Jayce 28º
Kayle 29º
Panth... 30º
Poppy 31º
Trynd... 32º
Serap... 33º
Ziggs 34º
Graga... 35º
Zilea... 36º
Warwi... 37º
Swain 38º
Garen 39º
Velko... 40º
Maoka... 41º
Trund... 42º
Kled 43º
Olaf 44º
Ryze 45º
Cassi... 46º
Choga... 47º
Brand 48º
Heime... 49º
Kenne... 50º
Sejua... 51º
Singe... 52º
Veiga... 53º
Neeko 54º
Tahm ... 55º
Skarn... 56º
Shyva... 57º
Taliy... 58º